Siedemdziesięciotysięczne świadectwo pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych zostało wydane w marcu 2013 r. – poinformował Urząd Regulacji Energetyki.

Tylko w lutym 2013 r. prezes URE wydał 1680 świadectw dla energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii i w wysokosprawnej kogeneracji. To ponad połowa (53 proc.) łącznej liczby świadectw wydanych w I kwartale 2012 r.

W 2012 r. prezes URE wydał łącznie 14 798 świadectw pochodzenia OZE, na łączny wolumen 16 735 893,698 MWh (za produkcję w 2010 r., 2011 r. i 2012 r.) oraz 796 świadectw CHP, na łączny wolumen 25 836 599,517 MWh (za produkcję w 2010 r., 2011 r. i 2012 r.). Dokładną liczbę świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji wydanych przez Prezesa URE w podziale na rodzaje prezentuje poniższa tabela:

Świadectwo pochodzenia energii elektrycznej jest wydawane przez prezesa URE na wniosek przedsiębiorstwa wytwarzającego energię elektryczną w OZE, złożony za pośrednictwem operatora systemu elektroenergetycznego, na obszarze którego znajduje się odnawialne źródło energii wskazane we wniosku. Zgodnie z zapisami ustawy - Prawo energetyczne prezes URE ma 14 dni na wydanie świadectwa pochodzenia energii elektrycznej. Zadania regulatora w tym zakresie realizuje obecnie Departament Systemów Wsparcia URE (wcześniej: Departament Przedsiębiorstw Energetycznych URE), do obowiązków którego należy również wykonywanie zadań związanych m.in. z administrowaniem systemem świadectw efektywności energetycznej.

Zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne (art.9e ust.6) prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia energii elektrycznej są zbywalne i stanowią towar giełdowy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.

Źródło: http://www.ure.gov.pl

Aktualności

Statystyki

Produkcja energii

Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej przez PEG wynosi 3,63 mln kWh/rok.

Redukcja CO2

Elektrownia fotowoltaiczna PEG pozwoli na uniknięcie emisji CO2 na poziomie ok. 3,5 tys. ton rocznie.

Nasłonecznienie

Według IMGW dla lokalizacji elektrowni PEG łączna liczba pełnych godzin nasłonecznienia w roku 2011 wynosiła ponad 1900 h.