Komisja Europejska pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z niedopełnieniem obowiązku transpozycji dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. Polska może zapłacić ponad 133 tys. euro za każdy dzień zwłoki od dnia wydania wyroku do dnia zakończenia pełnej transpozycji.

Celem dyrektywy jest zapewnienie 20 proc. udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii w UE do roku 2020. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do dnia 5 grudnia 2010 r.

- Zobowiązaliśmy się do osiągnięcia naszych celów w zakresie energii i klimatu do 2020 r. Z tego względu bardzo istotne jest, aby przepisy w zakresie energii odnawialnej były stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Odnawialne źródła energii stanowią odpowiedź na problemy w zakresie globalnej zmiany klimatu, europejskiego wzrostu gospodarczego i bezpieczeństwa dostaw - powiedział Günther Oettinger, europejski komisarz ds. energii.

Komisja proponuje dzienną karę pieniężną w wysokości 133228,80 euro. Jak informuje KE, zaproponowana kara uwzględnia czas trwania i wagę uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli Trybunał przychyli się do wniosku Komisji, Polska będzie musiała płacić dzienną karę pieniężną od dnia wydania wyroku do dnia zakończenia pełnej transpozycji. O ostatecznej wysokości dziennej kary zadecyduje Trybunał.

Komisja odniosła się do kwestii braku transpozycji dyrektywy i wysłała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia w styczniu 2011 r. Uzasadnioną opinię przesłano Polsce w marcu 2012 r. Mimo to Polska wciąż nie dokonała transpozycji.

Oprócz Polski pozwany został również Cypr, który – zgodnie z propozycją KE – ma płacić dziennie 11404,80 euro.

Komisja analizuje również sytuację w pozostałych państwach członkowskich, do których skierowała wezwania do usunięcia uchybienia i uzasadnione opinie w związku z brakiem transpozycji dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. W związku z tym w ciągu najbliższych miesięcy Komisja może wystąpić do Trybunału z kolejnymi sprawami

Źródło: http://www.reo.pl

Aktualności

Statystyki

Produkcja energii

Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej przez PEG wynosi 3,63 mln kWh/rok.

Redukcja CO2

Elektrownia fotowoltaiczna PEG pozwoli na uniknięcie emisji CO2 na poziomie ok. 3,5 tys. ton rocznie.

Nasłonecznienie

Według IMGW dla lokalizacji elektrowni PEG łączna liczba pełnych godzin nasłonecznienia w roku 2011 wynosiła ponad 1900 h.