Unia Europejska zobowiązała się do osiągnięcia 20% udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii do 2020 r. Cel ten może zostać osiągnięty w sposób ekonomicznie opłacalny tylko wówczas, gdy wszystkie obowiązujące polityki będą wdrażane we wszystkich państwach członkowskich, a systemy wsparcia będą zbieżne. W przyjętym dziś komunikacie Komisja wzywa zatem do bardziej skoordynowanego podejścia europejskiego przy opracowywaniu i reformowaniu systemów wsparcia oraz do zwiększenia obrotu energią odnawialną między państwami członkowskimi. Ponadto z uwagi na to, że inwestorzy potrzebują pewności prawnej, podstawowe znaczenie ma rozpoczęcie dyskusji na temat przyszłości oraz stworzenia solidnych ram na okres po roku 2020. Komisarz ds. energii Günther Oettinger oświadczył: „Powinniśmy nadal dążyć do rozwoju energii odnawialnej i promować innowacyjne rozwiązania. Należy to zrobić w sposób ekonomicznie opłacalny. Oznacza to: wytwarzanie energii wiatrowej i słonecznej tam, gdzie ma to sens z gospodarczego punktu widzenia, oraz obrót tą energią w Europie, tak jak czynimy to z innymi produktami i usługami”.

W dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii przyjętej w 2009 r. określono wiążące cele w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, koncentrując się na osiągnięciu 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym koszyku energetycznym UE do 2020 r. Każde z państw członkowskich musi zrealizować swój własny cel, jakim jest osiągnięcie określonego poziomu udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii. Początkowy wzrost w dziedzinie energii odnawialnej osiągnięty dzięki tym ramom jest obiecujący.

Jednolity rynek energii znajduje się w fazie tworzenia, a wzrost w dziedzinie wykorzystania energii odnawialnej sprawia, że tym pilniejsze staje jego ostateczne ukończenie. Uczciwa konkurencja w zakresie energii ze źródeł odnawialnych możliwa jest tylko na otwartych rynkach. Aby osiągnąć cele na rok 2020, państwa członkowskie muszą wdrożyć swoje krajowe plany działania i znacznie zwiększyć finansowanie energii ze źródeł odnawialnych. Roczne inwestycje kapitałowe będą musiały się szybko podwoić do poziomu 70 mld euro. Inwestycje te powinny przede wszystkim pochodzić z sektora prywatnego. Brak pewności co do kierunku przyszłej polityki po roku 2020 utrudnia ten proces.

Bruksela, dnia 6 czerwca 2012 r.

Źródło: http://ec.europa.eu/

Aktualności

Statystyki

Produkcja energii

Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej przez PEG wynosi 3,63 mln kWh/rok.

Redukcja CO2

Elektrownia fotowoltaiczna PEG pozwoli na uniknięcie emisji CO2 na poziomie ok. 3,5 tys. ton rocznie.

Nasłonecznienie

Według IMGW dla lokalizacji elektrowni PEG łączna liczba pełnych godzin nasłonecznienia w roku 2011 wynosiła ponad 1900 h.