Dnia 20 lipca 2012 r. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego opublikował interpretację przepisów w sprawie montażu ogniw fotowoltaicznych na obiektach budowlanych oraz wolnostojących ogniw fotowoltaicznych.

Zgodnie z zasadą, zawartą w art. 28 ust.  1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyjątkiem robót zwolnionych z tego obowiązku na podstawie art. 29 - 31 ww. ustawy. Przepisy te zawierają zamknięty katalog budów i robót budowlanych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, bowiem wymagają one tylko zgłoszenia, bądź są zwolnione z obu tych obowiązków.  

Mając na uwadze powyższe, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego poinformował, że pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie nie jest wymagane w przypadku wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych – art. 29 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Wyjątek stanowi instalowanie na obiektach budowlanych urządzeń o wysokości powyżej 3 m, które zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy Prawo budowlane, wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. Oznacza to, że w celu instalacji urządzeń o wysokości poniżej 3 m, nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia. Mając na względzie powyższe zaznaczyć należy, że instalowanie na obiekcie budowlanym ogniw fotowoltaicznych wraz z konstrukcją mocującą nie wymaga dokonania zgłoszenia właściwemu organowi, ani uzyskania pozwolenia na budowę, o ile zainstalowana całość nie przekracza 3 m wysokości. Jeżeli natomiast wysokość ww. urządzenia przekroczy 3 m, wówczas inwestor będzie zobowiązany dokonać zgłoszenia.

Jednocześnie Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wskazał, że instalowanie urządzeń nie zawsze wiąże się z samym umocowaniem konstrukcji na obiekcie budowlanym. Często zdarza się, że przy instalacji dochodzi do wykonywania robót budowlanych na obiekcie budowlanym, na którym urządzenie jest instalowane (dochodzi do ingerencji w ten obiekt). Taką sytuację należy zakwalifikować jako rozbudowę bądź nadbudowę obiektu budowlanego, zaś przepisy art. 29 ust. 2 pkt 15 i art. 30 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, nie będą miały zastosowania, gdyż na takie roboty budowlane wymagane jest pozwolenie na budowę. Ponadto podano, że zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 2 pkt 16 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, pozwolenia na budowę ani zgłoszenia nie wymaga montaż wolno stojących kolektorów słonecznych.

Zdaniem GUNB ogniwa fotowoltaiczne należy traktować tak jak kolektory słoneczne. W  związku z powyższym, montaż wolno stojących ogniw fotowoltaicznych również nie będzie wymagał uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.


Źródło: http://www.gunb.gov.pl/

Aktualności

Statystyki

Produkcja energii

Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej przez PEG wynosi 3,63 mln kWh/rok.

Redukcja CO2

Elektrownia fotowoltaiczna PEG pozwoli na uniknięcie emisji CO2 na poziomie ok. 3,5 tys. ton rocznie.

Nasłonecznienie

Według IMGW dla lokalizacji elektrowni PEG łączna liczba pełnych godzin nasłonecznienia w roku 2011 wynosiła ponad 1900 h.