Podczas konferencji: „Rozwój odnawialnych źródeł energii szansą dla Polski”, która odbyła się 27 listopada 2013 r. w MG, wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński stwierdził, że „zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne kraju, tworzy miejsca pracy oraz obniża emisyjność gospodarki” .

Wicepremier podkreślił, że dzięki odpowiednim zapisom „Polityki Energetycznej Polski do 2050 r.” możliwe będzie oparcie sektora na odnawialnych źródłach energii. Pozwoli to również na efektywne gospodarowanie złożami paliw kopalnych, które ulegają wyczerpaniu. Według Piechocińskiego podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski są obecnie krajowe zasoby węgla a w kolejnych dziesięcioleciach będzie to OZE. Zaznaczył jednak, że przejście z energetyki węglowej w kierunku nieemisyjnej, opartej o OZE czy atom, to długotrwały proces, który wymaga dobrej strategii politycznej, gospodarczej, zapewnienia odpowiednich podstaw prawnych oraz źródeł finansowania.

Źródło: http://www.mg.gov.pl

Aktualności

Statystyki

Produkcja energii

Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej przez PEG wynosi 3,63 mln kWh/rok.

Redukcja CO2

Elektrownia fotowoltaiczna PEG pozwoli na uniknięcie emisji CO2 na poziomie ok. 3,5 tys. ton rocznie.

Nasłonecznienie

Według IMGW dla lokalizacji elektrowni PEG łączna liczba pełnych godzin nasłonecznienia w roku 2011 wynosiła ponad 1900 h.